skip to Main Content
Área de utilizador

Early cardiac involvement in patients with acute COVID-19 infection identified by multiparametric cardiovascular magnetic resonance imaging

Referência bibliográfica : 

Bing-Hua Chen, Nan-Nan Shi, Chong-Wen Wu, Dong-Aolei An, Yu-Xin Shi, Luke D Wesemann, Jiani Hu, Jian-Rong Xu, Fei Shan, Lian-Ming Wu

Descrição sumária: 

Back To Top
Quero ser Sócio